NATIONELLA PROV

 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också användas för att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna och ge en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Ämnesproven är obligatoriska. Skolan beviljar inga ledigheter under perioden då de nationella proven pågår.'

 

ÄMNESPROV i årskurs 3 De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod (v-11-20) som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

 

Ämnesprov i årskurs 6. De nationella proven i årskurs 6 får endast genomföras under de provperiods dagar som skolverket har fastställt. Aktuella provdagar ber dig att kontakta klassläraren