Här har vi samlat övrig information som kan vara aktuell/intressant för er föräldrar. 

 

Likabehandlingsdokument: 

Elevverkets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Likabehandlingsplan - Elevversion

Elevverkets åtgärdstrappa

Elevverkets åtgärdstrappa med Skolverkets direktiv för disciplinära åtgärder i skolan

 

 

Integritetsdokument

 

Alla övergrepp på barn och elever är ett svek från vuxenvärlden och vi har alla ett gemensamt ansvar för att ge dem en säker och trygg vistelse i förskolan och skolan. Varje anställd, vikarie och elev/prao på Småbarnsskolan och Elevverket signerar ett integritetskontrakt för att säkerställa att de har tagit del av, och respekterar, vår integritetspolicy innan de får arbeta hos oss. Vi begär dessutom alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister. För våra barn och elever har vi tagit fram ”Kroppsregler” som man går igenom i början varje läsår . Reglerna skickas även till vårdnadshavarna vid terminsstart så att man kan prata om det på hemmaplan. Inspiration och kunskap kring vårt upplägg är hämtad från bland annat Barnkonventionen (https://beta.unicef.se/barnkonventionen) och Treskablinoll, en ideell förening som arbetar för att ge alla barn en trygg barndom (http://www.treskablinoll.nu/).

 

Integritetspolicy

 

Kroppsregler

 

 

 Modersmålsundervisning:

Länk: Modersmålsundervisning (Danderyds kommun) 

Ansökan om modersmålsundervisning Klicka här.

Avanmälan av modermålsundervisning Klicka här.

 

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Länk: Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket)

Om det finns farhågor om att en elev inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar, ska rektor se till att skyndsamt utreda elevens behov. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Källa: 3 kapitlet 7 § skollagen.

 

Om du som vårdnadshavare misstänker att ditt barn är i behov av särskilt stöd, vänligen kontakta klasslärare och/eller rektor för att diskutera hur ni går vidare. 

 

Styrdokument

Länk: Läroplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem (Skolverket)

Här hittar du de nationella styrdokument inklusive kursplaner som lägger grunden till hur våra medarbetare lägger upp arbetet med eleverna.

 

IUP - Individuell Utvecklingsplan

Alla elever har egen Individuell Utvecklingsplan (IUP) med syfte att ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen. Det ger också eleven ökade möjligheter att ta ansvar och påverka sina studier. I den individuella utvecklingsplanen upprättar lärare, elev och föräldrar tillsammans konkreta mål och skriver ner våra överenskommelser.  Vi utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor. Den individuella utvecklingsplanen upprätas i anslutning till utvecklingssamtalet. Syftet är den individuella utvecklingsplanen ska stärka uppföljningen för den enskilda eleven och bidra till att fler når målen.

 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare erbjuds varje termin. Klasslärare ansvarar för att få in information om studieresultat, frånvaro etc. av övriga undervisande lärare. De flesta samtal kommer att ske digitalt. Inbjudan sker av klasslärare.

 

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också användas för att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna och ge en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Ämnesproven är obligatoriska. Skolan beviljar inga ledigheter under perioden då de nationella proven pågår.

  • De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras. Klassläraren informerar om provperioden när den är fastställd av Skolverket. 
  • De nationella proven i årskurs 6 får endast genomföras under de provperiods dagar som skolverket har fastställt. Klassläraren kommer att informera om aktuella provdagar när de fastställts av Skolverket. 

Personliga tillhörigheter

Skolan har inga försäkringar som täcker förlust eller skada av personliga tillhörigheter. Det kan gälla mobiltelefon, nycklar, kläder etc. Det är upp till var och en att teckna försäkring. Eleven ansvarar för sina egna tillhörigheter. Upphittade persedlar/gods lämnas till expeditionen.

 

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Skolbarnen har en försäkring genom skolan som gäller hela året och  dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) som gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn. 

Försäkringsbrev. Klicka här. Gäller 2021 och framåt.

Klicka här för att komma till skadeanmälan online.