Elevverkets arbete med Grön Flagg.

 

Så här funkar Grön Flagg

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en naturlig del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Vi väljer tillsammans tema och utvecklingsområde, som vi sedan arbetar med under en period.

Arbetet sker cykliskt på perioder om ungefär ett till två år. Under den tiden arbetar vi med tre områden inom hållbarhet som ni vill utveckla, som till exempel att spara energi, återvinna mer eller att förbättra utemiljön.

De områden som vi vill utveckla blir grunden i vår handlingsplan och till varje område kopplar vi ett tema. De sex Grön Flagg-temana är:

  • Livsstil och hälsa
  • Närmiljö
  • Vattenresurser
  • Klimat och energi
  • Konsumtion
  • Kretslopp

I handlingsplanen kopplar vi även på ett enkelt sätt vårt arbete till läroplanen.

Våra tre utvecklingsområden kommer att bli:

  • Barnkonventionen. Vi kommer att ha UNICEF´s material "Rättigheter för varenda unge" till grund för vårt arbete. Som en förlängning av arbetet med barnkonventionen vill vi att eleven funderar över var rättigheterna har för betydelse för eleven själv och hur rättigheterna påverkar elevens vardagsliv.
  • Göra eleverna uppmärksamma på sin dagliga konsumtion och hur det påverkar miljön. Vi gör en historisk koppling. Vi använder oss av Sörabs material "Sophias sopskola" och deras matris kring återvinningsarbete som utgångspunkt för vårt arbete. Vi kommer arbeta utifrån perspektivet hemma och skola för att sedan arbeta vidare mot perspektiven kommun och värld.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen. Vi vill arbeta med allemansrätten för att eleverna ska fförstå att det är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Eleverna ska lära sig om sina rättigheter och skyldigheter ute i naturen. Vi kommer att använda materialet "Det stora Örnäventyret" från Håll Sverige rent som utgågspunkt för vårt arbete.

 

 

Hitta en kontaktpolitiker

Nästa steg är att ta kontakt med en lokal politiker, som vill vara vår kontaktpolitiker. Syftet är att kommunen ska bli mer medveten om hur skolor och förskolor lokalt bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta med Grön Flagg. Alla Grön Flagg-skolor och förskolor ska ha en kontaktpolitiker.

Elevverkets kontaktpolitiker är Olle Reichenberg, Kommunalråd, Danderyds kommun.

 

Skolmaten är nu Kravmärkt.

 

Vill du läsa mera? Klicka här.