Fritids

Elevverkets fritidshem erbjuder eleverna en trygg verksamhet som tar hänsyn till deras önskemål och behov.

 

Detta uppnår vi genom en hög personaltäthet där de vuxna deltar i aktiviteterna tillsammans med eleverna. Det medför att det finns en mycket god kontakt mellan eleverna och vuxna.

Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter t.ex. skapande, utflykter, pulshöjade aktiviteter, finmotoriska aktviteter  och schackskola.

Eleverna får även utrymme att utöva konstruktionslekar samt möjligheten att fantisera och uttrycka sig genom fri lek.

 

Många har nuförtiden ett fullt program efter sin dag hos oss, vilket medför att vi betonar frivilligheten i att delta i aktiviteterna.

 

På loven organiserar vi olika aktiviteter med ett varierat innehåll. 

 

Åk 3 har ett eget fritidshemmet där barnen lär sig ta ansvar och bli självständiga.

De deltar i planeringen av fritidshemmet innehåll och ansvarar för vissa arbetsuppgifter.

 

Barn- och utbildningsnämnden i Danderyds kommun säger följande efter granskning av vår fritidsverksamhet.

 

"Elevverkets fritids ger ett mycket gott helhetsintryck. Kvaliteten under observationen är mycket god, de vuxna deltar med barnen och barnens aktivitetsnivå är hög. Arbetet förefaller mycket välordnat med trevlig, lugn stämning, många elevarbeten och koncentrerad aktivitet. Enheten kan mycket väl vara ett gott exempel på helhetssyn och personalens gemensamma förhållningssätt."