Vad gör en speciallärare?

Speciallärare och specialpedagog har fördjupad kompetens för att arbeta med elever som behöver särskilt stöd.

Speciallärare och specialpedagoger har olika pedagogiska uppdrag för att hjälpa elever som behöver extra stöd. De blir ofta spindeln i nätet och genom sina kontakter och sitt stöd får de elevens skolvardag att fungera. Det handlar både om direkt kontakt med eleverna, men också om att vara ett pedagogiskt stöd för skolans lärare.

 

Inom skolan tillhör speciallärare och specialpedagoger elevhälsoteamet och arbetar för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål. Båda har fördjupad kompetens inom pedagogik. De använder sin kunskap direkt med eleverna, men också för att handleda övriga lärare som undervisar elever med svårigheter. Det kan handla om elever med exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter. 

 

Detta innebär nära samarbete med ordinarie lärare, andra inom elevhälsan och eventuellt vårdnadshavare. Både speciallärare och specialpedagoger kan också driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra skolans undervisning och arbetssätt. 

 

Specialpedagoger arbetar strategiskt och förebyggande med att undanröja hinder för elevers lärande. De gör egna pedagogiska utredningar, men kan vid behov ta hjälp av exempelvis logopeder. Utifrån elevens behov utformar specialpedagogen sedan vilka extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver. Specialpedagogerna ger också stöd och råd till ordinarie lärare om hur arbetssätt kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att lära sig. 

 

Speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Ofta är speciallärarna specialiserade mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling eller utvecklingsstörning.

Om en elev riskerar att få ett underkänt betyg ( åk 6, betyg F) ska eleven skyndsamt få stöd i form av extra anpassningar. Det går inte att utkräva av skolan att speciallärare skall kopplas in för att tex. höja ett betyg från E till C.

 

 

.